Uthyrningspolicy

 

Antagningskriterier för Göingehem AB

 


Detta dokument ersätter

 • Antagningskriterier för Göingehem AB  2016-02-29

Den senaste ändringen av bolagets särskilda ägardirektiv, KF 2017-11-23, tillämpas från den 1 december 2017 och innebär en ändring av § 5 punkten 4,  som utgår.


1§ Grundläggande principer
Alla ska ha lika rätt och möjlighet att söka och få bostad has Göingehem AB under förutsättning att nedanstående antagningskriterier kan anses uppfyllda.

2§ Köregler
Lediga och uppsagda lägenheter fördelas efter kötid. Anställda hos bolaget äger rätt att tillgodoräkna sig anställningstiden som kötid.  Särskilda köregler gäller för seniorbostäder. Undantag kan även medges då speciella omständigheter föreligger, exempelvis permanent evakuering på grund av svårutrotad ohyra eller vid nyproduktion.

Om ingen efterfrågar uppsagd lägenhet under den första publiceringen (14 dagar) erbjuds lägenheten till den som först hör av sig.

Kötid nollställs när nytt kontrakt tecknas, vid avflyttning och vid internbyte. Ansökan måste aktualiseras minst var 6:e månad.

3§ Övergripande grundkrav
Nedanstående punkter gäller om inte annat följer av 4§ och följande paragrafer.

 • Myndighetsålder ska ha uppnåtts för tecknande av hyreskontrakt, men sökande får anmäla sig till bostadskön från och med 16 år ålder (styrelsebeslut 160229)
 • En sökande måste ha minst kronofogdemyndighetens förbehållsbelopp kvar efter det att hyran är betald
 • Den sökande får inte häfta i skuld till bolaget
 • Den sökande får inte tidigare ha varit föremål för avhysning p.g.a. störningar
 • Den sökande får inte ha allvarliga betalningsanmärkningar.
 • Den sökande måste medge att bolaget tar kreditupplysning och kontrollerar vandeln med tidigare hyresvärdar
 • Första hyran ska inbetalas innan nycklar utlämnas
 • Familjestorlek och lägenhetsstorlek ska matcha varandra på ett rimligt sätt. Maximalt antal boende vid kontraktsskrivning är två per rum där vardagsrummet medräknas.

4§ Internbyte
Internbyte medges först efter 36 månaders hyrestid om inte särskilda omständigheter föreligger, bilaga 1 ”Internbyten 140115”. Byte medges först efter det att lägenheten besiktigats och eventuella skador ekonomiskt reglerats. Det får inte föreligga någon hyresskuld. Om ny lägenhet är väsentligt dyrare ska ny inkomstprövning ske.

5§ Godkända inkomstslag

 • Lön. Tillsvidareanställning är inte ett avgörande krav.
 • Studiemedel
 • A-kassa – om kort tid kvar kan borgenskrav uppställas
 • Försörjningsstöd där vistelsebegreppet enligt socialtjänstlagen är uppfyllt för Östra Göinge kommun
 • Övriga offentliga transfereringar medräknas vid beräkningen av förbehållsbeloppet, ex.vis. barnbidrag, föräldrapenning eller underhållsbidrag, dock inte försörjningsstöd i annan kommun
 • Pension
 • Sjukersättning

Den sökande har själv att verifiera sina inkomster.

6§ Juridiska personer
Juridisk person kan godkännas som hyresgäst under förutsättning att senaste årsbokslut tillställs bolaget för granskning (om dåliga nyckeltal avvisas ansökan). Förteckning över de personer som bor i lägenheten ska tillställas bolaget och hållas fortlöpande uppdaterad.


2017-11-28
Göingehem AB
Henrik Loveby