Miljöpolicy

 
GÖINGEHEM AB:s MILJÖPOLICY

2016-11-18

 

Göingehem AB ska aktivt arbeta för ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt samhälle genom att erbjuda våra hyresgäster ett miljöriktigt boende anpassat till ekologins fyra principer.

Våra hyresgäster och anställda skall aktivt kunna medverka till att minska resursförbrukningen och förstörelse av natur och miljö.

Som utgångspunkt och miniminivå för vårt miljöarbete finns de miljölagar och Östra Göinge Kommuns miljöstrategi som omfattar bolagets verksamhet.

Detta innebär att vi på både kort och lång sikt ta del av nya kunskaper och rön för att ständigt utveckla miljöarbetet, och ta hänsyn till miljön i varje beslut i organisationen

  • vi ska undvika användning av ämnen från berggrunden.
  • vi ska undvika beroendet av ämnen från samhällets produktion som påverkar naturen.
  • vi ska undvika tränga undan naturen genom överuttag eller manipulation.
  • vi ska använda resurser så effektivt och rättvist som möjligt så att mänskliga behov tillgodoses överallt.

Detta innebär att alla i organisationen skall medverka till ett fungerande miljöarbete.


Miljöorganisation

 

Företagets miljöarbete ingår som en naturlig del av chefsansvaret. Chefen ska formulera, genomföra och följa upp miljömålen för verksamheten. Utgångspunkten är företagets miljöpolicy och de företagsövergripande mål som styrelse och företagsledning fastställer. Som ett stöd för chefens miljöarbete kan denne utse en särskild miljösamordnare vars uppgift är att fånga upp och föra vidare idéer inom miljöarbetet.

Miljöarbetet ska planeras och beredas av miljösamordnaren samt redovisas till bolagets ledningsgrupp. Varje enhet ska till stöd för miljöarbetet, inom ramen för sin verksamhetsplanering, formulera och följa upp mätbara mål, utvärdera och vid behov vidta åtgärder för främjande av miljöarbetet. Miljöarbetet redovisas sedan systematiskt inom ramen för miljödiplomeringen, samt i bolagets årsredovisning.


Henrik Loveby, VD